Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dahsyat, Ini 24 Tokoh Madzhab Asy'ari

Dahsyat, Ini 24 Tokoh Madzhab Asy'ari


Galeri Kitab Kuning – Konsistensi pamaham Ahlussunnah Wal Jama’ah yang merujuk pada paham Syaikh Abu Hasan al-Asy’ari ini ternyata bukan terwujud begitu saja dan tanpa sebab. Selain karena pertolongan (ma’unah) Allah swt, paham yang diikuti mayoritas ulama tersebut juga ditengarai atas jasa dan peran besar dari para ulama yang senantiasa menyebarluaskan dan mengajarkan kepada pengikut dan masyarakat. 


Sehingga hemat kami mereka layak diberi gelar Tokoh Madzhab Asy’ari. Siapa sajakah mereka itu? Berikut ini 24 Tokoh Madzhab Asy'ari

1. Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani
 • Nama Asli : Muhammad bin al-Thayyib bin Muhammad bin Ja’far al-Baqilani
 • Lahir : Bashrah, 338 H/ 950 M
 • Wafat : Baghdad, 403 H/ 1013 M
 • Gelar : Saif al-Sunnah (Pedang al-Sunnah), Lisan al-Ummah (Juru bicara umat Islam)
 • Madzhab Fiqih : Maliki
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Ibnu Mujahid, salah seorang murid al-Imam al-Asy’ari
 • Karya : I’jaz al-Quran, al-Inshaf, Manaqib al-A’immah, Daqa’iq al-Kalam, al-Milal wa al-Nihal, Hidayah al-Mustarsyidin, al-Istibshar, Tamhid al-Dalail, al-Bayan ‘an al-Farq Baina al-Mu’jizah wa al-Karamah, Kasyf al-Asrar al-Bathiniyah, al-Tamhid fi al-Radd al-Mulhidah wa al-Mu’atthilah wa al-Khawarij wa al-Mu’tazilah

2. Abu Bakar bin Furak
 • Nama Asli : Muhammad bin al-Hasan bin Furak al-Ashbihani al-Syafi’i
 • Lahir : ---
 • Wafat : 406 H/ 1015 M
 • Gelar : al-Ushuli, al-Lughawi, al-Mutakallim, al-Faqih
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Abu al-Hasan al-Bahili, salah seorang murid al-Imam al-Asy’ari
 • Karya : Musykil al-Hadits, Musykil al-Atsar, Daqaiq al-Asrar, Tafsir al-Quran, Syarh Awa’il al-Adillah, Thabaqat al-Mutakallimin


3. Abu Ishaq al-Asfarayini
 • Nama Asli : Ruknuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mihran al-Asfarayini
 • Lahir : ---
 • Wafat : 418 H/ 1027 M
 • Gelar : al-Muhaddits, al-Ushuli, al-Faqih
 • Madzhab Fiqih : Syafi’I (ditinjau dari gurunya, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Syafi’i)
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Abu al-Hasan al-Bahili, salah seorang murid al-Imam al-Asy’ari
 • Karya : al-Jami’ Fi Suhul al-Din wa al-Radd ‘Ala al-Mulhidin, Masa’il al-Daur, al-Ta’liqah Fi Ushul al-Fiqh

4. Abu Manshur al-Baghdadi
 • Nama Asli : Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Tamimi al-Baghdadi
 • Lahir : ---
 • Wafat : 429 H/ 1037 M
 • Gelar : al-Ushuli, al-Faqih, Ahli Faraid, Ahli Hisab
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Abu Ishaq Ibrahim al-Asfarayini
 • Karya : Ushul al-Din, al-Nasikh wa al-Mansukh, Tafsir al-Quran, Fadhaih Mu’tazilah, al-Fakhir fi al-Awail wa al-Awakhir, Mi’yar al-Nadzar, al-Iman wa Ushuluhu, dan lain sebagainya.

5. Abu al-Qasim al-Qusyairi
 • Nama Asli : Zainul Islam Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Thalhah al-Naisaburi al-Qusyairi
 • Lahir : 376 H/ 986 M
 • Wafat : 465 H/ 1072 M
 • Gelar : al-Imam, al-Zahid, al-Qudwah
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Abu Bakar Ibn Furak, dan Abu Ishaq Ibrahim al-Asfarayini
 • Karya : Syikayat Ahli al-Sunnah bima Nalahum min al-Mihnah, 

6. Al-Imam Abu Mudzaffar al-Asfarayini
 • Nama Asli : Syahfur bin Thahir bin Muhammad al-Asfarayini
 • Lahir : ---
 • Wafat : 471 H/ 1078 M
 • Gelar : al-Imam, al-Ushuli, al-Faqih, al-Mufassir, al-Ushuli
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Tamimi al-Baghdadi
 • Karya : al-Tabshir fi al-Din wa Tamyiz al-Firqah al-Najiyah ‘an al-Firqah al-Halikin

7. Imam al-Haramain al-Juwaini
 • Nama Asli : Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini
 • Lahir : 419 H/ 1028 M
 • Wafat : 478 H/ 1085 M
 • Gelar : Imam al-Haramain (Imam di dua tanah Suci), al-Imam
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada kepada banyak ulama bermadzhab Asy’ari, diantaranya kepada al-Imam Abu al-Qasim al-Iskafi al-Asfarayini, disebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh al-Imam al-Baihaqi
 • Karya : al-‘Aqidah al-Nidzamiyah fi al-Arkan al-Islamiyah. Silahkan download salah satu karya Imam Haramain : Qurratul 'Ain Syarah Waraqat, al-Burhan Fi Ushul al-Fiqhi

8. Al-Imam al-Ghazali
 • Nama Asli : Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi.
 • Lahir : 450 H/ 1058 M
 • Wafat : 504 H/ 1111 M
 • Gelar : al-Ushuli, Hujjatul Islam
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari di Lembaga pendidikan al-Nidzamiyah, yang ada saat itu diketuai oleh al-Imam al-Haramain
 • Untuk mengetahui karya Imam al-Ghazali, silahkan menuju link berikut ini : Kumpulan Kitab Karangan Imam Ghazali

9. Abu al-Fath al-Syahrastani
 • Nama Asli : Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani
 • Lahir : 479 H/ 1086 M
 • Wafat : 548 H/ 1152 M
 • Gelar : al-Afdhal
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada Abu Nashr al-Qusyairi dan Abu al-Qasim al-Anshari
 • Karya : Nihayatu al-Iqdam fi ‘Ilmi al-Kalam, al-Irsyad Ila ‘Aqa’id al-‘Ibad, Talkhish al-Aqsam Li Madzahib al-Anam, Mushara’at al-Falasifah, Tarikh al-Hukama’, al-Milal wa al-Nihal, Mafatih al-Asrar wa Mashahib al-Abrar, Tafsir Surah Yusuf

10. Al-Imam Fakhruddin al-Razi
 • Nama Asli : Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Razi
 • Lahir : 544 H/ 1150 M
 • Wafat : 606 H/ 1210 M
 • Gelar : Imam al-Mutakallimin (Penghulu para teolog), Syaikhul Islam
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : al-Imam Dhiya’uddin al-Razi [ayahnya sendiri], Kamaluddin Abu Nashr al-Sammani
 • Karya : al-Munadzarat, al-Mathalib al-‘Aliyah, Nihayat al-‘Uqul, Kitab al-Arba’in, al-Muhashal, Kitab al-Bayan wa al-Burhan fi al-Radd ‘Ala Ahl al-Zaigh wa al-Thughyan, al-Mabahits al’Imadiyah, Tahdzib al-Dalail, ‘Uyun al-Masail, Irsyad Nuzhar ila Lathaif al-Asrar, al-Mahshul fi ‘Ilmi al-Ushul, al-Ma’alim, al-Mulakhkhash, Syarah Isyarat, . Jika anda ingin memiliki karya Imam Fakhruddin al-Razi, berikut kami sediakan beberapa kitab yang dapat anda download dengan gratis : 

11. Al-Imam Saifuddin al-Amidi
 • Nama Asli : Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Taghlabi al-Amidi
 • Lahir : 551 H/ 1156 M
 • Wafat : 631 H/ 1233 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Hanbali kemudian berpindah madzhab Syafi’i
 • Belajar dan menekuni al-Thariqah karya al-Syarif al-Jurjani dan kitab Zawaid al-Thariqah karya As’ad al-Mihani
 • Karya : Abkar al-Afkar fi Ushul al-Din, Mana’ih Qara’ih, Lubab al-Albab, Rumuz al-Kunuz, Daqaiq al-Haqaiq 

12. Izzuddin Bin Abdissalam
 • Nama Asli : Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Sulami
 • Lahir : 577 H/ 1181 M
 • Wafat : 660 H/ 1262 M
 • Gelar : Syaikhul Islam, Suthan ‘Ulama, al-Mujtahid
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Al-Imam Saifuddin al-Amidi
 • Karya : al-‘Aqaid, Qawa’idu al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Ma’na al-Iman wa al-Islam, 

13. Taqiyuddin al-Subki
 • Nama Asli : Taqiyyuddin Abu al-Hasan bin Abdul Kafi bin Ali al-Subki al-Anshari al-Khazraji
 • Lahir : 683 H/ 1284 M
 • Wafat : 756 H/ 1355 M
 • Gelar : Syaikhul Islam, al-Hafidz
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Pakar dalam perdebatan, pada awalanya belajar kepada ayahandanya, kemudian kepada ulama-ulama fiqih terkemuka pada sat itu, seperti  Al-Imam Ibnu Rif’ah
 • Karya : Takmilah al-Majmu’ Syarah Muhadzzab, al-Ibtihaj Fi Syarhi al-Minhaj, al-Tahqiq fi Masa’il al-Ta’liq, Syifa’ al-Siqam fi Ziyarat Khair al-Anam, al-Durrah al-Mudhiyyah fi al-Radd ‘Ala Ibni Taimiyah, al-Saif al-Shaqil fi al-Radd ‘Ala Ibnu Zafil. Beriku ini kami sediakan beberapa karya berkenaan al-Imam Tajuddin al-Subki, yang dapat anda download dengan gratis:

14. ‘Adhuddin al-Iji
 • Nama Asli : Abu Fadhal Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar al-Iji al-Syirazi al-Syafi’i
 • Lahir : 708 H/ 1308 M
 • Wafat : 756 H/ 1355 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Al-Imam Zainuddin al-Hanaki murid dari al-Imam Nashirudin al-Baidhawi
 • Karya : al-Mawaqif fi ‘Ilmi al-Kalam, al-‘Aqa’id al-‘Adhuhiyah, Jawahir al-Kalam.

15. Muhammad al-Sanusi
 • Nama Asli : Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu’aid al-Sanusi al-Tilimsani al-Hasani al-Maliki
 • Lahir : 832 H/ 1428 M
 • Wafat : 895H/ 1490 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Maliki
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Muhammad bin Abbas, Abu al-Qasim al-Kanabisyi dengan materi kitab al-Irsyad ila Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-I’tiqad Karya al-Imam al-Haramain
 • Karya : ‘Aqidah Ahli al-Tauhid, al-‘Aqidah al-Kubra, Umm al-Barahin [al-‘Aqidah al-Shughra], Syarah Kalimatai al-Syahadah, al-‘Aqidah al-Wustha, al-Muqaddimat, Syarh Umm al-Barahin, al-‘Iqd al-Faraid fi Halli Musykilat al-Tauhid, ‘Umdat Ahli al-Taufiq wa al-Tasdid, al-Manhaj al-Sadid, Mukammil Ikmal al-Ikmal

16. Ibrahim al-Laqqani
 • Nama Asli : Burhanuddin Abu al-Amdad Ibrahim bin Ibrahim bin Hasan al-Laqqani al-Maliki
 • Lahir : ---
 • Wafat : 1041 H/ 1631 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Maliki
 • Belajar Kepada : Al-Imam Ahmad al-Ramli [Penulis Nihayatu al-Muhjat], al-Imam Ibn al-Qasim al’Ubbadi [Penulis al-Ayat al-Bayyinat Syarah Jam’u al-Jawami’], Syaikhul Islam Ali bin Ghanim al-Hanafi
 • Karya : Jauharah al-Tauhid

17. Ahmad al-Dardir
 • Nama Asli : al-Imam Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Adawi al-Maliki al-Khalwati
 • Lahir : 1127 H/ 1715 M
 • Wafat : 1201 H/ 1786 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Maliki
 • Belajar Kepada : Syaikh Muhammad al-Dafari di al-Azhar, belajar studi hadits kepada al-Imam Ahmad al-Shabbagh, Syamsuddin al-Hafni
 • Karya : Aqrab al-Masalik li Madzhab al-Imam Malik, Syarh Mukhtashar al-Khalil, Tuhtafu al-Ikhwan fi ‘Ilmi al-Bayan, al-Kharidah al-Bahiyyah. berikut ini salah satu kitab al-Imam al-Dardir yang dapat anda download dengan gratis : Hasyiyah Dardir Ala Qishah al-Mi'raj

18. Ahmad Dasuqi
 • Nama Asli : Muhammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasuqi al-Maliki
 • Lahir : ---
 • Wafat : 1230 H/ 1815 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Maliki
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Sayikh Ali al-Sa’idi, Ahmad al-Dardir
 • Karya : Hasyiyah ‘Ala Syarhi Umm al-Barahin, Hasyiyah ‘Ala Syarhi al-Dardir, Hasyiyah ‘Ala Mughni al-Labib. Berikut ini salah satu karya Ahmad Dasuqi yang sampai saat ini sering dipelajari diberbagai lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren : Download Hasyiah Dasuqi Ala Ummil Barahin

19. Ahmad Marzuqi
 • Nama Asli : Sayyid Abu al-Fauz Ahmad bn Muhammad bin Ramadhan bin Manshur al-Marzuqi al-Hasani al-Maliki al-Asy’ari
 • Lahir : 1205 H/ 1791 M
 • Wafat : 1281 H/ 1864 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Maliki
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : Abdullah bin Hijazi al-Syaqawi, al-Imam Muhammad bin Ali al-Syanawani
 • Karya : Bulughu al-Maram, al-Fawaid al-Marzuqiyah fi Syarhi al-Ajurumiyah, ‘Aqidat al-Awam, Tashhil Nail al-Maram li Bayan Mandzumat ‘Aqidati al-Awam

20. Syaikh Ibrahim al-Bajuri
 • Nama Asli : Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri al-Syafi’i
 • Lahir : 1198 H/ 1784 M
 • Wafat : 1277 H/ 1860 M
 • Gelar : Syaikhul Islam
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Teologi Asy’ari Kepada : al-Imam Muhammad al-Amir al-Kabir, Syaikh al-Islam al-Syarqawi, Syaikh Dawud al-Qa’lawi, Ustadz Muhammad al-Fudhail, Syaikh Hasan al-Quwaisani
 • Karya : Tuhfatu al-Murid Syarh Jauharu al-Tauhid, Tahqiq al-Maqam Syarh Kifayati al-‘Awam Fima Yajibu ‘Alaihim min ‘Ilmi al-Kalam, Hasyiyah ‘Ala Umm al-Barahin, Hasyiyah al-Bajuri ‘Ala Syarhi Ibni Qasim. Berikut ini salah satu kitab Syaikh Bajuri yang dapat anda download dengan gratis. dan perlu diketahui bahwa kitab ini sampai sekarang masih menjadi kitab pilihan dan senantiasa dikaji diberbagai lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren :

21. Ahmad Zaini Dahlan
 • Nama Asli : Sayyid Ahmad bin Zaini bin Dahan al-Makki al-Syafi’i
 • Lahir : 1231 H/ 1816 M
 • Wafat : 1304 H/ 1886 M
 • Gelar : al-Imam al-Ajal, Syaikh al-‘Ilmi wa Hamil Liwa’ihi
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Kepada : Para ulama di Mekkah pada waktu itu.
 • Karya : al-Durar al-Saniyah fi al-Radd ‘Ala al-Wahhabiyah, al-Futuhat al-Islamiyah, Tarikh al-Daulah al-Islamiyah bi al-Jadawil al-Mardhiyah, Khulasha al-Kalam fi Umara’ al-Balad al-Haram, al-Fathu al-Mubin fi Fadhail al-Khulafa’ al-Rasyidin wa Ahl Baiti al-Thahirin, al-Sirah al-Nabawiyah, al-Azhar alZainiyah fi Sarhi Matni al-Alfiyah, Syarh Mukhtashar Jiddan ‘Ala al-Ajurumiyah. Tertark memiliki kitab Matan Jurumiyah? silahkan menuju link berikut ini: Download Matan Jurmiyah

22. Syaikh Nawawi Banten
 • Nama Asli : Abu Abdil Mu’thi Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanari al-Syafi’i
 • Lahir : 1230 H/ 1813 M
 • Wafat : 1314 H/ 1897 M
 • Gelar : Sayyid ‘Ulama Hijaz
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Kepada : Syaikh Sayyid Ahmad al-Nahrowi, Sayyid Ahmad al-DImyati, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Jika ingin mendapatkan karya Syaikh Nawawi Banten, silahkan menuju link berikut ini : Kumpulan Kitab-Kitab Karya Syaikh Nawawi Banten

23. Thahir al-Jazairi
 • Nama Asli : Thahir bin Shalih bin Ahmad bin Mauhub al-Sam’uni al-Jazairi al-Dimasyqi
 • Lahir : 1268 H/ 1852 M
 • Wafat : 1338 H/ 1920 M
 • Gelar : ---
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Kepada : Syaikh Abdurrahman bin Ahmad al-Busyanaqi, Syaikh Abdul Ghani bin Thalib al-Midani al-Ghunaimi, Syaikh Ibrahim bin Ahmad al-Husaini
 • Karya: al-Jawahir al-Kalamiyah fi al-‘Aqaid al-Islamiyah, Taujih al-Nadzar Ila ‘Ilmi al-Atsar.

24. KH. Muhammad Hasyim Asy’ari
 • Nama Asli : Muhammad Hasyim Asy’ari
 • Lahir : 1287 H/ 1871 M
 • Wafat : 1366 H/ 1947 M
 • Gelar : Hadratussyaikh
 • Madzhab Fiqih : Syafi’i 
 • Belajar Kepada : Syaikhona Kholil Bangkalan, KH. Ya’qub Hamdani, Syaikh Khathib Minangkabau, Syaikh Nawawi Banten, Syaikh Mahfudz Termas
 • Karya: Risalah ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah, Risalah al-Tauhidiyah, al-Qalaid fima Yajibu min al-‘Aqaid, Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim.

Demikianlah informasi tentang 24 Tokoh Madzhab Asy'ari yang dapat kami bagikan, tulisan ini sepenuhnya terinspirasi dan disarikan dari buku yang ditulis oleh Muhammad Idrus Ramli, dengan judul Madzhab al-Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah wal-Jama'ah? Jawaban Terhadaf Aliran Salafi. Jikatelah mengetahui tulisan ini, apakah kita masih ragu terhadap Madzhab Teologi Asy'ari? Jawabannya ada pada anda sendiri. Semoga bermanfaat

3 komentar untuk "Dahsyat, Ini 24 Tokoh Madzhab Asy'ari"

 1. Luar biasa.. Moga berkah,, kebenaran tetap dqlam dada.. Aaqmiinn

  BalasHapus
  Balasan
  1. betul, inilah realita semoga kita semua bisa berbenah lagi

   Hapus
 2. Assalamu'alaikum wrwb. Bagaimana cara men downloadnya ya, sy belum menemukannya, Makasih, kak

  BalasHapus

Anda Mendapatkan Manfaat Dari Informasi Galeri Kitab Kuning? Tulis Komentar dengan Sopan, dan Tanpa memberi Link Aktif atau Non Aktif
Jangan Pakai Bahasa Yang Negative
Mohon maaf jika balasan kami telat, dan sesegera mungkin akan kami tanggapi.

Hormat Kami
Admin Galeri Kitab Kuning

close
Banner iklan disini