Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biografi Syekh Ali Jum'ah, Dari Keluarga Sederha Hingga Bergelar Grand Mufti

Galeri Kitab Kuning | Banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang memiliki peran dan pengaruh besar tidak hanya di dunia Islam sendiri, melainkan juga di dunia Barat.

Biografi Syekh Ali Jum'ah, Dari Keluarga Sederha Hingga Bergelar Grand Mufti

Pemikiran dan karya-karyanya senantiasa dikaji dan dipelajari dari generasi ke generasi, dan membuahkan banyak sekali manfaat.


Dan yang menjadi luar biasa, adalah latar belakang mereka tidak dari keluarga yang kaya, banyak diantara mereka yang berasal dari keluarga sederhana.


Salah satunya adalah Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Siapakah beliau? berikut ini ulasannya untuk anda.


Biografi Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti Mesir

Beliau adalah seorang sosok ulama yang tawadhu, dilahirkan dengan nama Ali dari  keluarga sederhana pada 3 Maret 1952 M ( 7 Jumadal Akhirah 1341)  di perkampungan Bani Sueif, Mesir.

Syekh Ali Jum'ah Bersama Dr. Said Ramadhan al-Buthi, Habib Umar bin Hafidz
Syekh Ali Jum'ah Bersama Dr. Said Ramadhan al-Buthi, Habib Umar bin Hafidz


Ayahnya bernama Jum’ah sehingga terkenal dengan nama Syekh Ali Jum’ah nisbat kepada ayahnya, dan merupakan lulusan Universitas Kairo, Jurusan Hukum


Ayahnya, Syekh Jum'ah bin Muhammad juga diketahui sebagai pengacara swasta di wilayah Bani Sueif.


Syekh Ali Jum'ah Bersama Habib Umar bin Hafidz
Syekh Ali Jum'ah Bersama Habib Umar bin Hafidz

Syekh Ali Jum'ah dikenal orang cerdas sejak kecil, terbukti pada umur 15 tahun, beliau sudah menghafal al-Quran.

Karir pendidikan formal dimulai sejak tahun 1963 (umur lima tahun) beliau mendapatkan ijazah madrasah ibtidaiyah di Provinsi bani Suef, kemudian dilanjutkan dengan ijazah madrasan tsanawiyah pada tahun 1966.


Syekh Ali Jum'ah Bersama Habib Ali al-Jufri
Syekh Ali Jum'ah Bersama Habib Ali al-Jufri

Pada tahun 1969, Beliau berpindah ke kota Kairo bersama kakak perempuannya dan menamatkan jenjang pendidikan madrasah aliyah .


Baca Juga : Wafat Dalam Serangan Bom, Ini Biografi Dr. Said Ramadhan al-Buthi


Pada bulan Mei 1973, Syeikh Ali Jum`ah muda kemudian masuk ke Universitas Ain' Syams dan mendapatkan gelar sarjana di fakultas perdagangan.


Di Al-Azhar beliau bertemu dengan para guru dan ulama besar pada masa itu. Beliau menghafal berbagai kitab ilmu-ilmu dasar, seperti kitab Tuhfatul Athfal (Ilmu Tajwid), kitab al-Rahabiyah (Ilmu Mawaris)Alfiyah Ibnu Malik (Ilmu Nahwu), al-Ghayah wa al-Taqrib (Ilmu Fikih), al-Mandzumah al-Bayquniyah (Mustalah Hadis) dan beberapa ktab dasar ilmu penunjang pemahaman Islam.


Pada Tahun 1979 Syeikh Ali mendapatkan gelar sarjana (License) dari Fakultas Dirasat Islamiyah wa al-`Arabiyah Universitas al-Azhar Kairo


Meski sudah mendapat gelar sarjana, beliatu tetap rutin mengikuti pengajian dan pembelajaran dari para ulama terkemuka, hal ini membuktikan bahwa beliau tidak hanya fokus pada pendidikan formal.


Dan pada tahun  1985 beliau mendapatkan gelar Master dengan peringkat cum laude di kuliah pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo di Kuliyah Syari`ah wal Qanun spesifikasi Usul Fikih. 


Dan pada pada tahun 1988, beliau mendapatkan Gelar Doktor dengan peringkat summan cum laude.


Syeikh Ali Jum'ah dikenal mempunyai guru yang banyak dan alim disegala bidang, diantara guru yaitu Syeikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, pakar hadis pada zamannya, menghafal lebih dari lima puluh ribu hadis lengkap dengan sanadnya.


Syeikh Ali membaca kitab Shahih Bukhari, kitab Muwattha Imam Malik, kitab al-Luma` fi Ushul Fiqh karya Imam Syairazi dihadapan Syeikh Gumari. Hingga Syeikh Abdullah al-Ghumari memberikan beliau ijazah dalam meriwayatkan hadis serta memberi beliau ijazah dalam berfatwa.


Beliau juga menganjurkan para muridnya yang lain untuk mengambil ilmu dari Syeikh Ali Jum`ah dan menyatakan bahwa beliau adalah salah satu muridnya yang terpandai di Mesir.


#Riwayat Pendidikan :


 • Lulus Madrasah ibtidaiyah di Provinsi bani Suef (1963)
 • Lulus Madrasan tsanawiyah pada tahun (1966)
 • Lulus Madrasah Aliyah, di Kairo Mesir (1969)
 • Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas ‘Ain Syams (1973)
 • Program Sarjana Fakultas (License) Fakultas Dirasat Islamiyyah dan Bahasa Arab Universitas Al Azhar Kairo (1979)
 • Program Magister Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al Azhar Kairo, prodi Ushul Fikih dengan predikat mumtaz (1985)
 • Program Doktoral Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al Azhar Kairo, prodi Ushul Fikih dengan predikat mumtaz ‘ala martabah al-syaraf al-ula (1988)
 • Doktoral Universitas Liverpool (Honoris Causa)
 • Doktoral Universiti Malaya (Honoris Causa)


#Jabatan Syekh Ali Jum'ah


 • Mufti Republik Arab Mesir (2003-2013)
 • Guru Besar Ushul Fikih Fakultas Dirasat Islamiyyah dan Bahasa Arab Universitas Al Azhar Kairo
 • Anggota Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah (2004-sekarang)
 • Anggota Haiah Kibar al-Ulama (2012-sekarang)
 • Penasihat Tertinggi Kementrian Wakaf Mesir (1998-2003)
 • Penasihat Pendidikan Ma’had ‘Alami lil fikri al-islami (1992-2003)
 • Anggota Dewan Muktamar Fiqih Islam di India
 • Anggota Dewan Fatwa Al-Azhar (1995-1997)


Baca Juga : Biografi Singkat Habib Ali Zaenal Abidin al-Hamid, Ulama Malaysia, Asal Indonesia


#Karya-karya Syekh Ali Jum'ah :


 • al-Hukmu al-Syar’i ‘inda al-Ushuliyin
 • al-Madkhal ila dirasati al-Madzhab al-Fiqhiyah
 • al-Mar’ah fi al-Hadhoroh al-Islamiyyah
 • al-Kalam al-Thayyib (Fatawa A’shriyah)
 • al-Mustolah al-Ushuli wa Tathbiq ‘ala Ta’rif al-Qiyas
 • Qadhiyat Tajdid Ushul al-Fiqh
 • Atsar Dzahab al-Mahal fi al-Hukmi
 • ‘Alaqoh Ushul al-Fiqh bi al-Falsafah
 • Taqyid al-Mubah
 • Mabahits al-Amri ‘inda al-Ushuliyin
 • ar-Ru’yah wa hujjiyatuha al-Ushuliyah
 • an-Naskhu ‘inda al-Ushuliyyin
 • al-Ijma’ ‘inda al-Ushuliyyin
 • Aaliyat al-Ijtihad
 • al-Imam al-Syafi’i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah
 • an-Nadzariyat al-Ushuliyah wa Madkhal li Dirasati Ilmi al-Ushul
 • Mudzakkiroh hawla al-Manhaj al-Ushuli li Tanawubi al-Mu’amalat al-Maliyah al-Haditsah wa al-Qawaid al-Dhabithah laha
 • Iqtirah ‘aqdi at-Tamwil min khilali Takyif al-‘Amaliyah al-Waraqiyah; ka al-Fulus fi al-fiqhi al-Islami
 • Al-Imam al-Bukhari#Biodata Syekh Ali Jum'ah

Nama : Abu Ubadah Nuruddin Ali

Lahir : Hari Senin Tanggal, 7 Jumadal Akhir 1371 H /3 Maret 1952 M di provinsi Bani Suef pada 

Ayahanda : Syeikh Jum`ah bin Muhammad

Ibunda : Fathiyah Hanim binti Ali bin `Id alim


sumber : المدخل إلى المذاهب الأربعة

http://www.kmamesir.org/2013/10/mengenal-biografi-singkat-syeikh-ali.html

Posting Komentar untuk "Biografi Syekh Ali Jum'ah, Dari Keluarga Sederha Hingga Bergelar Grand Mufti"

close
Banner iklan disini